KATEGÓRIA
RIADITEĽSTVO VHÚ BRATISLAVA

Vojenský historický ústav (VHÚ) je vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie. Bol zriadený rozkazom ministra obrany SR (RMO) č. 27 z 26. apríla 1994 s účinnosťou od 1. mája 1994. Zriaďovacou listinou č. 50 021/1997 a RMO č. 99/1997 bol s účinnosťou od 1. januára 1998 transformovaný a zriadený ako štátna rozpočtová organizácia.

POSLANIE VHÚ

A. Zabezpečovať rozvoj

 • slovenskej vojenskej historickej vedy v súlade so štátnou vednou politikou a koncepciou rozvoja vojenskej vedy;
 • vojenského archívnictva v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • vojenského múzejníctva v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Deklaráciou Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva (zbierka zákonov SR č. 91/2001 Z. z., čiastka 39);
 • špecializovanej vedeckej knižnice a knižničných služieb v súlade so zákonom č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona z. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov;
 • vojenskohistorických služieb;
 • všestrannej starostlivosti o národné kultúrne pamiatky a kultúrne pamiatky v správe VHÚ v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zákonom č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch.

B. Vykonávať súčinnostné úlohy so zložkami MO SR pri zabezpečovaní

 • realizácie uznesení vlády SR z oblasti ochrany a revitalizácie národného kultúrneho dedičstva v rezorte ministerstva obrany;
 • priebežnej realizácie Protokolu medzi Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom obrany ČR o rozdelení archívnych fondov a spisových celkov Československej armády a ich spoločnom využívaní z 26. 10. 1995;
 • zastupovania Ministerstva obrany SR v komisii Ministerstva vnútra SR na prípravu dvojstranných medzištátnych dohôd o vojnových hroboch;
 • odborného dohľadu nad vyraďovaním registratúrnych záznamov v rezorte ministerstva obrany;
 • návrhov rozkazov prezidenta SR k historickým výročiam a zabezpečovanie činnosti Rady pre vojenskú symboliku Ministerstva obrany SR;
 • návrhov vystúpení ministra obrany na podujatiach súvisiacich s vojenskohistorickou problematikou (historické výročia, stretnutia s účastníkmi odboja a veteránmi);
 • návrhov odpovedí na žiadosti a návrhy adresované ministrovi obrany SR vzťahujúce sa na oblasť vojenských dejín a tradícií, resp. ich priame vybavovanie;
 • odborných stanovísk k návrhom na povyšovanie účastníkov národného boja za oslobodenie;
 • vojenského vzdelávania a výchovy (publikačná činnosť, prednášky);
 • zriaďovania siení cti a slávy (odborná, metodická a materiálna pomoc);
 • udeľovania čestných a historických názvov vojenským útvarom (odborné stanoviská);
 • tvorby vojenskej symboliky (odborné stanoviská, návrhy).

Pri VHÚ pôsobí Slovenská komisia vojenskej histórie (SKVH). SKVH bola prijatá v roku 1994 do Mezinárodnej organizácie vojenskej histórie - Commision Internationale d´ Histoire Militaire (CIHM). Od kongresu vo Varšave v roku 1994 sa aktívne zúčastňuje na kongresoch usporiadaných v Európe.