KATEGÓRIA
Vojenský historický archív

Vojenský historický archív (VHA) ako súčasť Vojenského historického ústavu (VHÚ) zriadil minister obrany Slovenskej republiky 1. mája 1994. Verejnosti bol sprístupnený 3. mája 1995 v objekte na Univerzitnom námestí č.2 v Trnave. V roku 2005 sa presťahoval do Bratislavy na ul. Krajná 27 do priestorov Vojenského historického ústavu (VHÚ).

VHA je v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov verejným štátnym archívom začleneným do skupiny špecializovaných verejných archívov.

V systéme vojenského archívnictva a registratúr má postavenie konečného archívu s celoštátnou pôsobnosťou. VHA je metodicky riadený Odborom archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Súbory archívnych dokumentov, archívnych fondov a archívnych zbierok VHA sú súčasťou archívneho dedičstva Slovenskej republiky.

VHA ZABEZPEČUJE

 • sústreďovanie, uchovávanie, uloženie, ochranu, ošetrovanie, odborné spracovanie a sprístupňovanie:
  • písomných archívnych dokumentov a iných foriem záznamov trvalej dokumentačnej hodnoty vzniknutých činnosťou vojenských ústredných orgánov, vojenských veliteľstiev a vojenských útvarov, inštitúcií a zariadení, ktoré v minulosti mali alebo v súčasnosti majú sídlo na území Slovenska, t. j.: c. a k. rakúsko-uhorskej armády do roku 1918, československej armády v rokoch 1918 - 1939, slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945, československej armády v rokoch 1945 – 1992 a Armády (Ozbrojených síl) SR od roku 1993;
  • archívnych dokumentov, ktoré vznikli činnosťou orgánov a osobností prvého a druhého československého odboja (1914 – 1918, 1939 – 1945);
  • ďalších písomností, archívnych a špeciálnych zbierok týkajúcich sa vojenských dejín Slovenska a kmeňových dokladov vojakov a poddôstojníkov ročníkov narodenia 1911 – 1920;
  • vojenských predpisov, fotografií, vojensko-historických a vojenskoodborných prác, filmov, mikrofilmov, máp a rôz- nych tlačovín.

 • preberanie spisových fondov a celkov z Vojenského archívu – centrálnej registratúry Trnava a Registratúrneho strediska MO SR po uplynutí príslušnej lehoty uloženia;

 • vykonávanie dohľadu nad vyraďovaním registratúrnych záznamov vo Vojenskom archíve – centrálnej registratúre Trnava a Registratúrnom stredisku MO SR a vo všetkých útvaroch a zariadeniach OS SR; 

 • rozvíjanie spolupráce s archívmi v SR, ako aj medzinárodnej spolupráce s partnerským Vojenským ústredným archívom v Prahe a so Správnym archívom Armády Českej republiky v Olomouci, prípadne s vojenskými archívmi v ďalších európskych štátoch.

ARCHÍVNE SLUŽBY VHA VYUŽÍVAJÚ

 • vojenské orgány, útvary, organizácie, inštitúcie a vojenské osoby, ktorým sa poskytujú informácie o vojenských osobách z kmeňových dokladov a ďalších prameňov, faktografické údaje z archívnych materiálov, kópie dokumentov a reprodukcie vojensko-historických fotografií určených na zabezpečenie vlasteneckej a etickej výchovy príslušníkov OS SR a na kultúrno-výchovnú výzdobu vojenských priestorov;

 • štátne orgány, organizácie a inštitúcie SR (najmä Ministerstva spravodlivosti a Ministerstvo vnútra, Sociálna poisťovňa), ktorým sa poskytujú kópie dokumentov a odborné stanoviská potrebné na správne konanie a súdne rozhodovanie, reštitúcie, rehabilitácie a odškodňovanie (napr. príslušníkov PTP alebo účastníkov protifašistického odboja);

 • civilná verejnosť SR, t. j. žiadatelia rôznych potvrdení a informácií v súvislosti s vlastnou vojenskou službou, službou ich príbuzných, zajatím, deportáciou a pobytom v zajateckom alebo koncentračnom tábore v Nemecku, vrátane služby osôb prenasledovaných z rasových a náboženských dôvodov v pracovných jednotkách slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945, prípadne o účasti v protifašistickom odboji;

 • profesionálni vojenskí a civilní historici a laická verejnosť prejavujúca záujem o výskum vojenských dejín Slovenska;

 • žiadatelia zo zahraničia, t. j. zastupiteľské úrady krajín akreditovaných v SR, zahraničné verejné inštitúcie, organizácie a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú .najmä kópie archívnych dokumentov, informácie o vojenskej službe, o účasti v odboji, o prenasledovaní z rasových a náboženských dôvodov počas vojnovej SR v rokoch 1939 – 1945 a o pôsobení na Slovensku počas SNP.