Stredná stanica RDS 66 b

Charakteristika
Stredná smerová stanica RDS 66 b na automobile TATRA T-805 je zabudovaná do terénneho automobilu T-805 zo zníženou skriňovou karosériou, ktorý bol v rámci „Súpravy strednej smerovej stanice RDS-66 v automobiloch“ označený písmenom „B“. Vozidlo „B“ bolo vybavené jednou smerovou stanicou RDS-66 ku ktorej v roku 1965 pribudla rádiostanica R-108d pre spojenie za jazdy. Stanica RDS-66 pracuje v pásme decimetrových vĺn a bola určená pre spojenie armády s divíziou a divízie s plukom ako náhrada za linkové vedenie na spojovacích smeroch. Vozidlo “B“ tvorilo súčasťou spojovacieho systému, určeného k vytvoreniu duplexného viackanálového telefónneho, telegrafného či ďalekopisného spojenia. Pri použití zariadenia nosnej telefónie a zariadenia tónovej telegrafie umožňovala stanica RDS-66 viacnásobné využitie pracovného kanálu na prenos telefonických a ďalekopisných hovorov. Pri optickej viditeľnosti, s použitím úplných anténnych systémov mala maximálny dosah 40 km pri koncovej prevádzke a 25 km pri reléovej prevádzke. Vozidlo ,B' bolo ako súčasť „Súpravy strednej smerovej stanice RDS-66 v automobiloch“ zavedené do výzbroje ČSĽA koncom roku 1957. Montáž spojovacej súpravy do vozidiel v rokoch 1958 až 1959 zabezpečovala 1. spojovacia základňa v Hradci Králové a od roku 1960 n. p. Moravan Otrokovice- závod Orličan Choceň. V roku 1976 boli v rámci generálnych opráv súprav zrušené vozidlá „B“. Časť týchto vozidiel sa po úprave vnútrajška skriňovej karosérie využila pre montáž modernizovanej stanice RDS-66Mp, malú časť si ponechalo veliteľstvo spojovacieho vojska pre potreby výcviku a zostatok sa po demontáži spojovacej súpravy odpredal.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU