Medaila Za chrabrosť pred nepriateľom

Charakteristika
Československá medaila Za chrabrosť pred nepriateľom bola zriadená nariadením vlády republiky Československej z 20. decembra 1940, po súhlase prezidenta republiky Československej, ako viditeľné vyznamenanie tým, ktorí preukázali činom osobnú statočnosť pred nepriateľom na bojisku vnútornom alebo zahraničnom. Platnosť tohto nariadenia československej vlády v Londýne bolo potvrdené uznesením vlády republiky Československej z 15. januára 1946. Československú medailu Za chrabrosť pred nepriateľom prepožičiaval prezident republiky, po prípade minister národnej obrany alebo veliteľ vojska, pokiaľ ich prezident k tomu splnomocnil, a to na návrh vlády republiky Československej. Mohli byť ňou vyznamenaní príslušníci československej armády v zahraničí a československí občania vo vlasti, ktorí pred nepriateľom, alebo na bojisku v zahraničí v čase od 1. septembra 1939, alebo v oslobodzovacom boji vo vlasti v čase od 15. marca 1939 až do skončenia vojny preukázali činom osobnú statočnosť pred nepriateľom na bojisku. Taktiež ňou mohli byť vyznamenané aj pluky alebo oddiely a stotiny (roty) za statočné správanie sa jednotky. Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom mohla byť udelená aj príslušníkom a jednotkám spojeneckých armád. Medaila Za chrabrosť pred nepriateľom mala jeden stupeň a udeľovala sa in natura (v prirodzenej podobe) pri prvom vyznamenaní. Každé ďalšie vyznamenanie touto medailou sa vyznačovalo na stužke bronzovými lipovými listami. Udeľovala sa doživotne a bezplatne. V prípade smrti nositeľa zostávalo vyznamenanie na pamiatku rodine či pozostalým, nesmel ho však nosiť nikto iný. Jeho súčasťou bol aj diplom. Výtvarný návrh medaile spracoval J. Král. Rozoznávame niekoľko typov medaile: Londýnske vydanie z rokov 1940-1941, Prvé Pražské vydanie z roku 1945, Druhé Pražské vydanie z rokov 1945-1947, Vydanie z rokov 1946-1948.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU