Duklianska pamätná medaila

Charakteristika
Dukelská pamätná medaila bola zriadená vládnym nariadením č. 36/1959 Zbierky zo dňa 26.06.1959 pri príležitosti 15. výročia bojov pri Dukle. Bola udeľovaná prezidentom republiky na návrh vlády žijúcim, padlým a zomrelým príslušníkom 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, ktorí sa v dňoch 08. septembra – 28. novembra 1944 zúčastnili bojov pri Dukle, a ostatným občanom ktorí v bezprostrednej súvislosti s dukelskou operáciou ako partizáni alebo organizovanou a sústavnou bojovou činnosťou, prípadne inak prispeli k citeľnému poškodeniu nepriateľa a k pomoci sovietskym a československým útvarom. Rovnako bola udeľovaná útvarom ČSĽA, nositeľom historických názvov a bojových tradícií a útvarov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, ktoré boli v dňoch 8. septembra až 28. novembra 1944 nasadené do bojov pri Dukle. Dukelskú pamätnú medailu bolo možné udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom a vojenským útvarom. Táto medaila upevňovala československo-sovietsku bojovú družbu v období budovania socializmu v bývalej ČSR. Výtvarný návrh medaile spracoval Akademický sochár Jiří Prádler (líc) a Akademický sochár Jaroslav Brůha (rub). Stuhu navrhol Profesor Antonín Kybal. Opis predmetu: Medaila je bronzová, kruhová, s priemerom 35mm o hrúbke 2mm. Z lícnej strany znázorňuje dve poprsia vojakov zobrazených (heraldicky) z pravej strany a hľadiacich k ľavému okraju medaile. Vojak v popredí má na hlave prilbu a jeho ľavá ruka zviera pažbu samopalu, ktorého viditeľná časť hlavne pri ľavom okraji je prizdobená vavrínovou smietkou. Druhý vojak v pozadí s tvárou bližšie k ľavému okraju má na hlave baranicu. V hornej časti medaile je na okraji nápis ČEST A SLÁVA DUKELSKÝM HRDINŮM. Monogram medailéra JP (Jiří Prádler) je umiestnený pri dolnom okraji u záveru samopalu. Na rubovej strane sú do stredu medaile umiestnené dve postavy kráčajúcich vojakov, a to v popredí československého v lodičke a so samopalom v ľavej ruke a druhého, sovietskeho, s baranicou, ktorý zviera pravicu československého vojaka a cez prsia má prevesený samopal. Vojaci sú oblečení v plášťoch. Okolo postáv je pri okraji medaile rozložený nápis SE SOVĚTSKÝM SVAZEM NA VĚČNÉ ČASY. Monogram medailéra JB (Jaroslav Brůha) je umiestnený pri ľavom okraji medaile uprostred. Horná časť medaile je opatrená pevným kolmým uškom so závesným kruhom, pomocou ktorého sa k medaile pripína stuha. Stuha medaile je 35 mm široká. V strede je 2 mm široký zlatý prúžok, po jeho obidvoch stranách je 13, 6 mm široký červený pruh, 1, 4 mm široký biely prúžok a 1,5 mm široký modrý prúžok.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU