Vyznamenanie Zlatá hviezda Hrdinu ČSSR kpt. Rudolfa Jasioka

Charakteristika
Čestný titul Hrdina Československej socialistickej republiky (ČSSR) bol spolu s Rádom červenej zástavy, Rádom červenej hviezdy, medailou Za zásluhy o obranu vlasti a medailou Za službu vlasti oficiálne zriadený na základe vládneho nariadenia č. 6/1955 Sb. zo dňa 8. februára 1955. Určený občanom Československa, resp. cudzím štátnym príslušníkom ako ocenenie ich mimoriadnej odvahy, statočnosti a zásluh pre republiku spojených s vykonaním hrdinského činu, resp. opätovných hrdinských činov. Nositelia titulu Hrdina ČSSR boli vyznamenávaní Zlatou hviezdou Hrdinu ČSSR, ku ktorej obdŕžali aj diplom o vyznamenaní spolu s rádovou knižkou ako doklady potrebné k jej noseniu. Autorom jej výtvarného návrhu bol akademický sochár a medailér Otakar Španiel. Prvýkrát bol titul Hrdina ČSSR spolu s právom nosiť Zlatú hviezdu udelený dňa 11. novembra 1965 armádnemu generálovi Ludvíkovi Svobodovi. Ten ním bol opätovne vyznamenaný aj 30. apríla 1970 a 30. mája 1975. Poslednýkrát bol potom udelený dňa 3. decembra 1982 vtedajšiemu generálnemu tajomníkovi Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a prezidentovi ČSSR Gustávovi Husákovi. Celkovo bol pritom udelený iba 31-krát (8-krát in memoriam), z toho 14-krát občanovi ZSSR.

Dňa 3. októbra 1969 bol pred blížiacimi sa oslavami 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie udelený prezidentom ČSSR Ludvíkom Svobodom tento titul in memoriam aj kpt. Rudolfovi Jasiokovi (*9.2.1919 v obci Dolná Suchá – dnes súčasť Havířova), ktorý ako veliteľ tankovej roty v hodnosti poručíka (do hodnosti nadporučíka a vzápätí kapitána bol posmrtne povýšený v roku 1946) hrdinsky padol dňa 30. septembra 1944 na kóte 578 neďaleko poľskej obce Zyndranowa. Jeho pozostalým (matke Františke a sestre Hilde) bola do pietnej úschovy spolu s dekrétom odovzdaná Zlatá hviezda Hrdinu ČSSR č. 11.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU