Medaila československá revolučná pamätná 1914 – 1918

Charakteristika
Československá pamätná revolučná medaila 1914 – 1918 predstavovala československé štátne vyznamenanie pamätného charakteru, ktoré bolo založené dekrétom prezidenta Československej republiky Tomáša Gariqua Masaryka zo dňa 1. decembra 1918. Táto medaila bola udeľovaná Ministerstvom národnej obrany Československej republiky československým legionárom, vojenským dobrovoľníkom, československým občanom (účastníkom domáceho odboja), ale aj cudzím štátnym príslušníkom, ktorí sa svojou vynikajúcou vojenskou, resp. politickou činnosťou zaslúžili v prospech vzniku Československej republiky. Autorom medaile bol známy francúzsky sochár a medailér Antoine Bourdelle (1861 – 1929).

Základ medaile tvoril lem kruhového tvaru s priemerom 38 – 41 mm (v závislosti od dátumu vydania), ktorý bol na averznej a reverznej strane zakončený menej výrazným zvýšeným okrajom. Do tohto kruhového lemu bol na oboch stranách medaile vsadený mohutný rovnoramenný grécky kríž, ktorého obe ramená (v horizontálnom a vertikálnom smere) dosahovali celkové rozpätie 39 – 42 mm (v závislosti od dátumu vydania), pričom kríž na každom svojom ramene presahoval základný kruhový lem približne o 1 mm, a tým pádom ho prakticky rozdeľoval na štyri rovnomerné časti. Kríž bol na averznej a reverznej strane medaile zakončený, podobne ako základný kruhový lem, menej výrazným zvýšeným okrajom. Medaila mala celkovo masívny vzhľad a vyrábala sa výlučne z bronzu. Na averznej strane medaile bola na ploche kríža vyobrazená plasticky vymodelovaná postava jazdca, ktorý na vzpínajúcom sa koni držal v pravej ruke vlajúcu zástavu. Kôň, na ktorom sedel jazdec, bol okrídlený, pričom jeho krídla zaberali takmer celú plochu vodorovných ramien kríža. Takmer celú plochu zvislých ramien kríža zaberali v spodnej časti zadné nohy vzpínajúceho sa koňa a vo vrchnej časti zástava, ktorú jazdec držal v pravej ruke. Na ploche základného kruhového lemu bol v smere hodinových ručičiek vedený nápis „VZHÚRU NA STRÁŽ SVOBODNÝ NÁRODE.“, ktorý bol ramenami kríža rozdelený do štyroch častí tak, že časť nápisu „VZHÚRU“ sa nachádzala v pravej vrchnej časti lemu, časť nápisu „NA STRÁŽ“ sa nachádzala v pravej spodnej časti lemu, časť nápisu „SVOBODNÝ“ sa nachádzala v ľavej spodnej časti lemu a napokon časť nápisu „NÁRODE“ sa nachádzala v ľavej vrchnej časti lemu. Na reverznej strane medaile bola na ploche kríža vyobrazená plasticky vymodelovaná postava ženy držiacej v oboch rukách nad hlavou širokú stuhu, na ktorej dominoval nápis „ZA SVOBODU“, pričom tento nápis bol rozdelený do troch riadkov – „ZA“ (hore), „SVO“ (v strede) a „BODU“ (dole). Žena bola, podobne ako kôň na averznej strane medaile, okrídlená, pričom jej krídla, taktiež ako krídla koňa, zaberali takmer celú plochu vodorovných ramien kríža. Takmer celú plochu zvislých ramien kríža zaberali v spodnej časti nohy ženy, okolo ktorých sa z oboch strán vzpínali dva hady a vo vrchnej časti stuha, ktorú žena držala v nad hlavou. Na ploche základného kruhového lemu bol vo vrchnej časti v smere zľava doprava vedený nápis letopočtu „1914 – 1918“, ktorý bol vrchným ramenom kríža rozdelený do dvoch častí tak, že nápis „1914“ bol umiestnený v ľavej vrchnej časti lemu a nápis „1918“ bol umiestnený v pravej vrchnej časti lemu. Obe spodné časti lemu sú zdobené vavrínovými ratolesťami. Medaila mala na svojom hornom okraji v strede upevnené cylindrické uško, ktorým prechádzal prstenec masívneho vzhľadu zdobený lipovými ratolesťami slúžiaci na prevlečenie stuhy. Samotná látková, náprsná a prevlečná stuha bola široká od 38 do 41 mm (v závislosti od dátumu vydania), pričom ju tvorila červeno – bielo – modrá kombinácia farieb v nasledujúcom poradí (zľava doprava): červená – modrá – biela – modrá – červená, a to tak, že na oboch okrajoch stuhy sa nachádzali pozdĺžne široké červené pásy, medzi ktorými bol umiestnený pozdĺžny úzky biely pás oddelený po oboch stranách od červených pásov modrým lemom. Na stuhe mohli byť nesené kovové štítky s uvedenými miestami bitiek, ktorých sa nositeľ medaile zúčastnil, alebo s uvedenými číslami vojenských jednotiek – plukov, v ktorých nositeľ medaile slúžil. Na stuhu bolo okrem toho ešte možné pripojiť aj lipovú ratolesť za pochvalu uvedenú v rozkaze armády, resp. lipový list za pochvalu uvedenú v rozkaze divízie alebo zboru.

Celkovo sa v priebehu existencie Československej republiky postupne objavili štyri vydania tejto medaile, ktoré sa však medzi sebou líšili len v drobných detailoch. Prvé vydanie, tzv. parížske, ktorého medaile boli vydávané v rokoch 1918 – 1919 bolo charakteristické tým, že na averznej strane týchto medailí boli iniciály autora medaile – „AB“ umiestnené v spodnej časti ramena kríža pri žrdi zástavy. Druhé vydanie pochádzalo z obdobia rokov 1920 – 1938, pričom medaile vychádzajúce v tomto vydaní obsahovali iniciály autora, no oproti prvému vydaniu vychádzali vo výraznejšom svetlom lesklom odtieni bronzu. Tretie vydanie pochádzalo taktiež z obdobia rokov 1920 – 1938, jeho medaile taktiež obsahovali iniciály autora, no oproti dvom predchádzajúcim vydaniam vychádzali vo výraznejšom tmavom matnom odtieni bronzu. Napokon štvrté vydanie týchto medailí pochádzajúce tak, ako aj predchádzajúce dva vydania z obdobia rokov 1920 – 1938, bolo charakteristické tým, že jeho medaile už vychádzali bez uvedenia iniciálok autora.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU