Vyznamenanie Československý vojnový kríž z roku 1939 londýnske vydanie

Charakteristika
Československý vojnový kríž z roku 1939 bolo založené 20.12.1940 nariadením československej vlády v Londýne (Úradný vestník čs. č. 4/1941). Platnosť tohto nariadenia bola neskôr potvrdená vyhláškou ministra vnútra č. 41/1946 Zb. zo dňa 26.01.1946 o platnosti nariadenia vlády Československej republiky zo dňa 20.12.1940. Stanovy vyznamenania boli vydané 10.03.1941 a doplnené vládnym nariadením č. 30/1949 Zb. zo dňa 18.01.1949. Vyznamenanie má jeden stupeň ale rozoznávame tri typy kríža: londýnske vydanie z roku 1940-1941, pražské vydanie z roku 1945 a II. pražské vydanie z rokov 1945-1946.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU