Bachmačská pamätná medaila

Charakteristika
Bachmačská pamätná medaila bola zriadená uznesením vlády ČSR zo dňa 05.03.1948. Jej zriadenie bolo publikované v článku 178 Vecného Vestníka Ministerstva národnej obrany ČSR č. 19 zo dňa 13.03.1948. Bola zriadená pri príležitosti 30. výročia významných bojov československých jednotiek pri Bachmači za udržanie celistvosti armády bojujúcej proti Nemcom na území Rusi, prvých bojov vedených po boku s Červenou armádou proti spoločnému nepriateľovi. Bola udelená bývalým vojenským čs. vojska, ako aj žijúcim, ale aj padlým účastníkom bojov pri Bachmači. Medailu prepožičiaval minister národnej obrany. Výtvarný návrh medaile spracoval Akademický sochár Jaroslav Heyduk.\nOpis predmetu: Kruhová medaila o priemere 33mm a hrúbke 2mm je razená z bronzu. Jej okraj je na lícnej strane mierne zvýšený. Na líci je reliéf bachmačského bojovníka držiaceho zbraň v pohotovosti chrániaceho odjazd vlaku. Hlaveň zbrane (pušky) smeruje do polovice ľavého (heraldicky) okraja medaile. Pod hlavňou je vidieť dymiacu lokomotívu. Pri pravom okraji medaile je nápis: BACHMAČ. Na rubovej strane je v hornej polovici pri okraji nápis „PAMĚTNÍ MEDAILE“, do stredu je umiestnený dvojriadkový letopočet „1918“/“1948“. Pod letopočtom je lipová ratolesť a pod ňou pri spodnom okraji je umiestnená štylizovaná stužka pre vyrazenie evidenčného čísla medaile. Stuha je 38mm široká a je kompozíciou jednak stuhy Československého vojnového kríža z roku 1918 a v strede, ruského, Sväto-Jurajského kríža. Šírka strednej ruskej stuhy je 13,5mm, ktorá je oranžovej farby s tromi od seba rovnako vzdialenými čiernymi pruhmi. Oba okraje potom tvoria vždy 12mm široké pruhy Vojnového kríža, t. j. striedavo pruh červený v šírke 5mm a smerom dovnútra celý pruh biely taktiež 5mm široký, stredom vlasovo červene preťatý. Smerom k okraju je to len 2mm široký biely prúžok a vlasový okrajový bielo začistený červený prúžok.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU