Medaila rakúsko-uhorská pri príležitosti vojenských manévrov v okolí Stropkova a Svidníka v septembri 1911

Charakteristika
Jednalo sa o rakúsko-uhorskú pamätnú medailu udeľovanú príslušníkom rakúsko-uhorskej cisárskej a kráľovskej armády, ktorí sa aktívne zúčastnili veľkých vojenských manévrov, ktoré prebiehali v okolí Svidníka a Stropkova v septembri 1911.

Manévre v okolí Svidníka a Stropkova boli pritom parciálnou súčasťou veľkého armádneho cvičenia, ktoré v tom čase prebiehalo v celej Rakúsko-uhorskej monarchii na rozsiahlom území od Insbrucku na západe po Sedmohradsko na východe, od chorvátskej Rijeky na juhu po Przemysl v Haliči na severe, a taktiež aj v Čechách. Manévrov v okolí Svidníka a Stropkova sa zúčastnilo približne 100 000 vojakov a 20 000 koní, pričom na ich priebeh dohliadal aj samotný následník rakúsko-uhorského trónu František Ferdinand d'Este. Ten si vybral Svidník ako hlavné sídlo generálneho štábu rakúsko-uhorskej cisárskej a kráľovskej armády, ktorá predovšetkým v oblasti Duklianskeho priesmyku nacvičovala rôzne varianty obrany tohto miesta v prípade potenciálneho útoku ruských vojsk. Práve územie dnešného severovýchodného Slovenska obklopené karpatským pohorím totiž predstavovalo hlavný obranný štít pred eventuálnym útokom ruskej armády, pričom práve Dukliansky priesmyk by mohol pre útočiace ruské vojská predstavovať najschodnejšiu a najkratšiu cestu cez Karpaty pri rozvíjaní útoku v smere na uhorskú nížinu.

Pamätná medaila udeľovaná pri príležitosti vojenských manévrov v okolí Svidníka a Stropkova v septembri 1911 bola zavedená za vlády cisára Františka Jozefa I., pričom sa vyrábala z mosadze v dvoch prevedeniach.

Prvé prevedenie tvorila medaila kruhového tvaru s priemerom 30 mm, pričom na averznej a reverznej strane bola zakončená nevýrazným zvýšeným okrajom. Averznú stranu tejto medaile tvoril profilový portrét cisára Františka Jozefa I., ktorý bol na ňom otočený do pravej strany. Po oboch stranách portrétu cisára bol po obvode medaile umiestnený nápis v maďarskom jazyku – „I. FERENCZ JÓZSEF“, pričom prvá časť nápisu – „I. FERENCZ“ sa nachádzala na ľavej strane od portrétu cisára a druhá časť nápisu – „JÓZSEF“ po jeho pravej strane. Reverznú stranu medaile tvoril dvojjazyčný nápis v maďarčine – „A FELSÖMAGYARORSZÁGY SZTROPKÓ FELSÖVIZKÖZ MELLETTI KIRÁLYHADGYAKORLATOK EMLÉKEÜL 1911 SZEPTEMBER 12.“ a v nemčine – „ZUR ERINNERRUNG AN DIE GROSSEN KAISERMANÖVER IN OBERUNGARN BEI SZTROPKÓ – FELSÖVIZKÖZ AM 12. SEPTEMBER 1911.“, čo v preklade znamenalo – „Na pamiatku veľkých cisárskych manévrov v Hornom Uhorsku pri Stropkove – Vyšnom Svidníku 12. septembra 1911“. Maďarský nápis bol umiestnený vo vrchnej časti reverzu medaile tým spôsobom, že jednu časť nápisu – „A FELSÖMAGYARORSZÁGY SZTROPKÓ FELSÖVIZKÖZ“ tvoril kruhopis po obvode medaile a druhá časť nápisu – „MELLETTI KIRÁLYHADGYAKORLATOK EMLÉKEÜL 1911 SZEPTEMBER 12.“ bola uvedená okolo kruhopisu v štyroch riadkoch pod sebou. Kruhopis bol od ostatného nápisu oddelený troma bodkami (najväčšia v strede a popri nej dve menšie). Nemecký nápis bol umiestnený v spodnej časti reverzu medaile tak, že jedna časť nápisu – „ZUR ERINNERRUNG AN DIE GROSSEN KAISERMANÖVER IN OBERUNGARN BEI SZTROPKÓ – FELSÖVIZKÖZ“ bola umiestnená v štyroch riadkoch pod sebou a druhá časť nápisu – „AM 12. SEPTEMBER 1911“ tvorila kruhopis po obvode medaile. Kruhopis bol aj v tomto prípade od ostatného nápisu oddelený troma bodkami (najväčšia v strede a popri nej dve menšie). Oba nápisy boli napokon od seba v strednej časti reverzu medaile navzájom oddelené jednoduchou tenkou rovnou čiarou, ktorá bola v strede predelenou väčšou bodkou. Medaila mala na svojom hornom okraji v strede upevnené cylindrické uško, ktorým prechádzal závesný krúžok slúžiaci na prevlečenie stuhy.

Druhé prevedenie tvorila medaila kruhového tvaru s priemerom 29 mm, pričom na averznej a reverznej strane bola zakončená výrazným zvýšeným okrajom. Averznú stranu tejto medaile tvoril profilový dvojportrét cisára Františka Jozefa I. a následníka trónu Františka Ferdinanda d'Este. Obaja na ňom boli otočený do ľavej strany, pričom celý profilový portrét cisára Františka Jozefa I. prekrýva časť profilového portrétu Františka Ferdinanda d'Este. Okolo dvojportrétu sa vo vrchnej časti v kruhopise nachádza latinský nápis – „FRANC. JOSEPHUS I. FRANC FERDINANDUS D‘ ESTE“. Reverznú stranu medaile tvoril trojjazyčný nápis v maďarčine – „EMLÉK A NAGYAKORLATRÓL SZTROPKÓ MELLETT 1911.“, v nemčine – „ZUR ERINNERUNG A.D. ARMEEMANÖVER BEI SZTROPKÓ 1911.“ a v poľštine – „NA PAMIATKE WIELKICH MANEWROW WOJSKOWYCH KOLO STROPKOWA W ROKU 1911.“, čo v preklade znamenalo – „Na pamiatku veľkých vojenských manévrov pri Stropkove v roku 1911“. Reverz medaile bol proporcionálne rozdelený na dve kruhové časti, väčšiu pri obvode medaile a menšiu v jej strede, pričom tie boli navzájom oddelené tenkou kruhovou čiarou so zvýšeným okrajom. V menšej kruhovej časti sa pritom nachádzal nápis v nemčine („ZUR ERINNERUNG“ v hornom kruhopise, „A.D. ARMEEMANÖVER BEI“ v troch riadkoch pod sebou a „SZTROPKÓ 1911.“ v dolnom kruhopise) a vo väčšej kruhovej časti sa v hornom kruhopise v dvoch riadkoch nachádzal nápis v maďarčine („EMLÉK A NAGYAKORLATRÓL“ hore a „SZTROPKÓ MELLETT 1911.“ dole) a v dolnom kruhopise sa v troch riadkoch nachádzal nápis v poľštine („NA PAMIATKE WIELKICH MANEWROW“ hore, „WOJSKOWYCH KOLO“ v strede a „STROPKOWA W ROKU 1911.“ dole). Medaila mala na svojom hornom okraji v strede upevnený závesný krúžok slúžiaci na prevlečenie stuhy.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU