Medaila Za chrabrosť pred nepriateľom

Charakteristika
Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom bola zriadená nariadením vlády republiky Československej z 20. decembra 1940, po súhlase prezidenta republiky Československej, ako viditeľné vyznamenanie tým, ktorí preukázali činom osobnú statočnosť pred nepriateľom na bojisku vnútornom alebo zahraničnom. Platnosť tohto nariadenia československej vlády v Londýne bolo potvrdené uznesením vlády republiky Československej z 15. januára 1946. Československú medailu za chrabrosť pred nepriateľom prepožičiaval prezident republiky, po prípade minister národnej obrany alebo veliteľ vojska, pokiaľ ich prezident k tomu zmocnil, a to na návrh vlády republiky Československej. Mohli byť ňou vyznamenaní príslušníci československej armády v zahraničí a československí občania vo vlasti, ktorí pred nepriateľom, alebo na bojisku v zahraničí v čase od 1. septembra 1939, alebo v oslobodzovacom boji vo vlasti v čase od 15. marca 1939 až do skončenia vojny preukázali činom osobnú statočnosť pred nepriateľom na bojisku vnútornom alebo zahraničnom. Taktiež ňou mohli byť vyznamenané aj pluky alebo oddiely a stotiny (roty) za statočné chovanie sa celku. Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom mohla byť udelená aj príslušníkom a jednotkám spojeneckých armád.\nMedaila Za chrabrosť pred nepriateľom mala jeden stupeň a udeľovala sa in natura (v prirodzenej podobe) pri prvom vyznamenaní. Každé ďalšie vyznamenanie touto medailou sa vyznačovalo na stužke bronzovými lipovými listami. Udeľovala sa doživotne a bezplatne. V prípade smrti nositeľa zostávalo vyznamenanie na pamiatku rodine či pozostalým, nesmel ho však nosiť nikto iný. Jeho súčasťou bol aj diplom. Výtvarný návrh medaile spracoval J. Král. Opis predmetu: Medaila okrúhleho tvaru s priemerom 33 mm je vyhotovená z bronzu. Na líci medaile je hlava leva s otvorenou tlamou zobrazeného z ľavej strany, s pohľadom k pravému okraju medaile. Hlava leva je umiestnená nad dvomi prekríženými lipovými ratolesťami, každá o siedmich listoch. Na strede lícovej časti medaile je meč smerujúci hrotom nahor. Jeho čepeľ je v hornej časti prekrytá páskou s nápisom „ZA CHRABROSŤ“. Naľavo od hlavy leva s otvorenou tlamou a vyplazeným jazykom je patriarchálny slovenský kríž s trojvrším. Na rube medaile je v troch riadkoch nápis "PRAVDA VÍTĚZÍ" s letopočtom 1939 a lipovou ratolesťou. Nápis je obojstranne zovretý dvomi prekríženými lipovými ratolesťami, každá o deviatich listoch. Na vrchu medaile je pevné uško, do ktorého je zanitované závesné ramienko tvorené vidlicovite preloženými jednostrannými lipovými listami. Medaila je zavesená na stuhu pútkom v podobe dvoch skrížených lipových ratolestí o ôsmich listoch. 40 mm široká stuha je pozdĺžne rozdelená na jedenásť nerovnako širokých pruhov. V strede je úzky biely pruh a po obidvoch stranách úzke červené a biele pruhy a široké modré a opäť úzke biele a červené pruhy. Rozoznávame niekoľko typov medaile: Londýnske vydanie z rokov 1940-1941, Prvé Pražské vydanie z roku 1945, Druhé Pražské vydanie z rokov 1945-1947, Vydanie z rokov 1946-1948.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU