Rad vlasteneckej vojny I. stupeň

Charakteristika
Rad Vlasteneckej vojny bol zriadený prezídiom Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík zo dňa 20.5.1942. Rozlišujeme dva stupne radu.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU