Medaila československá pamätná pre československých dobrovoľníkov 1918 – 1919

Charakteristika
Pamätná medaila pre československých dobrovoľníkov 1918 – 1919 predstavovala československú spolkovú medailu, ktorá bola založená Československou obcou dobrovoľníckou v roku 1938, a to v súlade s vládnym nariadením Československej republiky zo dňa 22. októbra 1937. Medaila bola určená pre všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa v rokoch 1918 – 1919 na strane Československa vojensky angažovali na jednotlivých vojenských akciách súvisiacich s bojmi v Sliezsku a na Slovensku, ktoré vypukli krátko po vzniku Československej republiky s Poľskom a Maďarskom.

Medaila mala kruhový tvar s priemerom 33 mm, pričom na averznej a reverznej strane bola zakončená výraznejším zvýšeným okrajom. Vyrábala sa predovšetkým z bronzu, no na jej výrobu sa v zriedkavejších prípadoch používalo aj striebro, prípade kovový materiál s výrazným bielym odtieňom. Na averznej strane medaile dominoval v strede umiestnený rovnoramenný kríž, ktorého obe ramená (v horizontálnom a vertikálnom smere) dosahovali celkovú dĺžku 30 mm, pričom šírka každého z ramien bola 9 mm. Jednotlivé ramená kríža boli zakončené dvoma poloblúkmi (spolu osem poloblúkov) na spôsob tzv. ďatelinového kríža, pričom do všetkých ohybov každého poloblúka boli vsadené nepravidelné trojuholníky (v každom ramene tri, teda spolu dvanásť trojuholníkov), čo bolo zase prevzaté z motívu tzv. šípového kríža. Takmer celou vnútornou plochou vertikálneho ramena kríža prechádza rímsky obnažený meč s hrotom vztýčeným smerom hore. Meč dosahoval dĺžku 22 mm, pričom do jeho stredu (a zároveň aj do stredu kríža) bola vsadená prepojená iniciála „ČSOD“, teda československá obec dobrovoľnícka. Na vnútornej ploche horizontálneho ramena kríža bol umiestnený letopočet 1918 – 1919, ktorý iniciála „ČSOD“ rozdeľovala na dve časti, a to tak, že na ľavej strane ramena bol uvedený rok 1918 a na pravej strane ramena rok 1919. Na reverznej strane medaile dominoval vo vrchnej časti štátny znak Československej republiky tvorený štyrmi vzájomne spojenými štítmi nesúcimi znaky jednotlivých území Československa (v popredí bol štít so znakom Čiech, nad ním Slovenska, vpravo Sliezka a vľavo Moravy). Pod týmto znakom bola umiestnená do poloblúku stočená a zdvojená tŕňová ratolesť. V strednej časti reverznej strany medaile dominoval horizontálne umiestnený rímsky letopočet „MCMXXXVIII“, čiže 1938. Napokon v spodnej časti reverznej strany medaile bola umiestnená lipová ratolesť s piatimi lístkami a kvetom, pričom pod ratolesťou bol uvedený monogram O. P. Jednalo sa o monogram výtvarníka, ktorý medailu navrhol, v tomto prípade to bol štábny kapitán Oldřich Pilz. V povojnových vydaniach medaile už monogram Oldřicha Pilza uvádzaný nebol. Medaila mala na svojom hornom okraji v strede upevnené cylindrické uško, ktorým prechádzal závesný krúžok slúžiaci na prevlečenie stuhy. Samotná látková, náprsná a prevlečná stuha bola dlhá 55 mm a široká 40 mm, pričom bola vytvorená kombináciou stuhy z československého vojnového kríža 1918 (okraje) a československej revolučnej medaile (stred stuhy). Stuhu tak tvorila červeno – bielo – modrá kombinácia farieb v nasledujúcom poradí (zľava doprava): červená – biela – červená – biela – červená – biela – červená – modrá – biela – modrá – červená – biela – červená – biela – červená – biela – červená. Medaile sa ich držiteľom odovzdávali v papierovej etui spolu s dekrétom o udelení.


Po roku 1945 boli zhotovované popri klasických medailách aj miniatúry, ktoré boli rôznych typov a veľkostí, pričom na stuhy týchto medailí a ich miniatúr sa začala upevňovať malá päťcípová hviezdička ako symbol pochvaly.

Celkovo sa od roku 1938 objavilo päť vydaní tejto medaile – medaila z roku 1938 razená v matnom červenkastom odtieni bronzu s monogramom O.P., medaila z roku 1938 razená v svetlom lesklejšom odtieni bronzu s monogramom O.P., medaila z roku 1938 razená v kvalitnom striebre s monogramom O.P. a puncovou značkou na závesnom ušku, medaila z rokov 1945 – 1948 razená v tmavšom matnom odtieni bronzu bez monogramu O.P. a s úzkym závesným uškom, medaila z rokov 1945 – 1948 razená v kove s výrazným bielim odtieňom bez monogramu O.P.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU