Medaila Rádu Slovenského národného povstania I. triedy

Charakteristika
Rád Slovenského národného povstania (SNP) bol založený nariadením Slovenskej národnej rady (SNR) č. 102/1945 Zbierky nariadení SNR zo dňa 23. augusta 1945. Na základe tohto nariadenia bol určený tým československým občanom, ktorí sa významným spôsobom zúčastnili odboja proti nemeckým okupantom počas SNP a preukázali v ňom vynikajúce bojové, veliteľské a organizačné schopnosti, a to aj za cenu ohrozenia, resp. straty vlastného života. Rád SNP mohol byť po splnení ustanovených podmienok udelený aj cudzím štátnym príslušníkom, a tým vojenským útvarom, resp. ich jednotkám, ktoré boli nositeľmi historických názvov a bojových tradícií jednotiek a útvarov bojujúcich v SNP. Dňa 12. júla 1949 bolo na základe uznesenia vlády Československej republiky udeľovanie Rádu SNP ukončené.

Rád SNP bol rozdelený na I. a II. triedu a na pamätnú medailu. Výtvarný návrh jednotlivých medailí spracoval akademický sochár a medailér Josef Kostka. Rád SNP I. triedy bol tvorený striebornou pozlátenou medailou kruhového tvaru s priemerom 36 mm, pričom na jej reverznej strane bolo vyrazené matričné číslo.

Medaila Rádu SNP I. triedy znázornená na obrázku bola pod číslom matriky 167 udelená dňa 23. februára 1948 predsedom SNR Karolom Šmidkem (21.1.1897 – 15.12.1952) nadporučíkovi Vasiľovi Mohoritovi.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU