Československá Jánošíkova medaila

Charakteristika
Československá Jánošíkova medaila bola zriadená nariadením vlády č. 154 zo 14. júna 1946, po súhlase prezidenta republiky Československej. Jej stanovy boli novelizované nariadením číslo 30/1949 Zb. Bola udeľovaná ako vojenské vyznamenanie pre čs. partizánov a pre tých príslušníkov spojeneckých štátov, ktorí vynikajúcim spôsobom prispeli k organizovaniu čs. partizánskych jednotiek alebo sa vyznamenali v bojoch týchto jednotiek na území Československa alebo mimo jeho hraníc. Neskôr bola udeľovaná aj cudzím štátnym príslušníkom, vojenským a podobným útvarom, skupinám osôb a symbolom znázorňujúcim skupiny osôb, ktoré si to zaslúžili. Medaila má len jeden stupeň a udeľovala sa na návrh ministerstva národnej obrany. Výtvarný návrh medaile spracoval Akademický sochár Alois Sopr. Stuhu navrhol B. Beran. Opis predmetu: Medaila je razená z bronzu, kruhového tvaru, s priemerom 35 mm a hrúbkou 2,5 mm. Má obojstranne mierne zvýšený okraj. Na lícnej strane je zobrazená postava Juraja Jánošíka, ktorého pravá vykročená noha je postavená na skalisko. Pravica zviera hlaveň pušky, ktorej pažba je tiež opretá o skalisko. V priehlbni pod skaliskom vyrastá plesnivec, časť skaliska je viditeľná aj za ľavou nohou. Ľavú ruku Jánošík opiera o svoj bok a je zahľadený (heraldicky) k pravému okraju medaile. Po okraji okolo postavy je rozložený nápis „VOĽ RADŠEJ NEBYŤ – AKO BYŤ OTROKOM“. Rubovú stranu medaile vypĺňa šesťriadkový nápis „ZA - ODVAHU - V PARTYZÁNSKÝCH - BOJÍCH - ČECHŮ A SLOVÁKŮ - 1939-1945“. Pod nápis je umiestnená vavrínová ratolesť. Horný okraj medaile je opatrený pevným uškom so závesným krúžkom, pomocou ktorého je k medaile pripevnená stuha. Stuha je 40 mm široká tmavozelenej farby a jej stredom prechádza 5mm široký jasne červený pruh.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU