Rad červenej zástavy práce I. typ

Charakteristika
Rad bol zriadený Vládnym nariadením č. 6/1955 Zb. z 8.februára 1955 a doplnený ďalšími nariadeniami. Bol udeľovaný prezidentom na návrh vlády za vynikajúcu činnosť na zvýšenie bojaschopnosti ozbrojených síl, na upevnenie obrany a bezpečnosti republiky, za vynikajúcu veliteľskú činnosť, ktorá mala rozhodujúci vplyv na priaznivý výsledok operácie alebo bojovej akcie, za vynikajúce plnenie bojových úloh, iniciatívu, osobnú chrabrosť a vytrvalosť v boji s nepriateľom. Tiež bol udeľovaný za mimoriadne zásluhy získané celoživotným dielom, dlhoročnou húževnatou, obetavou a príkladnou prácou na rozhodujúcich úsekoch hospodárskej, vedeckej alebo kultúrnej výstavby socializmu. Udelený mohol byť jednotlivcovi, veliteľom či politickým pracovníkom, ale tiež aj útvarom a zväzkom. Rad I. typu bol používaný v rokoch 1955 až 1960 (do zmeny štátneho znaku). Autorom výtvarného návrhu bol Jan Václav Skála. Matričné číslo radu je 6891.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU