Zástava – Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši

Charakteristika
Bojová zástava bola Vojenskej akadémii v LM prepožičaná na návrh ministra obrany zo dňa 22.12.1997 a dekrétom prezidenta SR Michalom Kováčom dekrétom zo dňa 8.1.1998 za výborné výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti a vo výchovno-vzdelávacom procese pri vysokoškolskej príprave vojenských odborníkov. Zástavu slávnostne odovzdal rektorovi VA LM plk. gšt. Doc. Ing. Štefanovi Jagerčíkovi, CSc. minister obrany SR Ján Sitek.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU