Štandarda Pluku útočnej vozby 3

Charakteristika
Replika koruhvy Pluku útočnej vozby 3 Tučiansky sv. Martin.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU