Bankovka rakúsko-uhorská v nominálnej hodnote 100 korún

Charakteristika
Prvé papierové peniaze v Habsburskej monarchii začala vydávať Viedenská mestská banka v roku 1703. Od 60-tych rokov 19. stor. sa pri výrobe rakúsko-uhorských papierových platidiel používal papier s vodotlačou, aplikovala sa jemná ručná rytina, druhá a tretia farba. Bankovky boli na obidvoch stranách takmer zhodné, líšili sa iba textom, ktorý bol na jednej strane v nemčine a zároveň v jazykoch ostatných národov Predlitavska, na druhej strane bankovky bol text iba v maďarčine. V roku 1892 zaviedlo Rakúsko-Uhorsko úplne novú korunovú menu. Korunový systém vydržal až do rozpadu Rakúsko-Uhorskej monarchie v roku 1918. Po rozpade monarchie bankovky ako provizórium platili ďalej vo viacerých nástupníckych štátoch monarchie, medzi ktorými bolo aj Československo. Po vzniku Československa boli bankovky okolkované.

Rakúsko – uhorská bankovka v nominálnej hodnote 100 korún je vydaná v 2. januára 1912. Je tlačená na šrafovanom podklade technikou hĺbkotlače v tlačiarňach Druckerei für Wertpapiere, Wien. Bankovky boli v obehu od 23. 12. 1912 do 9. 3. 1919. Na lícnej strane bankovky sa v pravej časti nachádza portrét ženy. Vľavo je hrubým písmom vyznačená hodnota platidla v maďarskom jazyku „SZÁZ KORONA“ a údaje o vydaní bankovky v maďarskom jazyku. V dolnej časti je vyrazená séria bankovky 1541 68697. Na rubovej strane bankovky sa v pravej časti nachádza portrét ženy. V ľavej časti rakúsky štátny znak, pod ktorým je situované označenie banky „OESTERREICHISCH UNGARISCHE BANK“, a hrubým písmom vyznačená hodnota platidla v nemeckom jazyku „HUNDERT KRONEN“. V ľavom dolnom rohu je uvedená hodnota bankovky v rôznych jazykoch. Grafické a rytecké práce vyhotovili Josef Pfeiffer a Ferdinand Schirnböck. Na bankovke sa nachadzajú podpisy: Schlumberger, Dr. Popovics, Paranger, Heinrich.

Technické údaje:
  • Šírka bankovky108 mm
  • Dĺžka bankovky163 mm

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU