Prístroj narkotizačný NMPv

Charakteristika
Narkotizačný prístroj NMP –V je určený na inhalačnú anestéziu parami diethyléteru a halotanu v zmesi so vzduchom, s kyslíkom alebo s kyslíkom v zmesi s kysličníkom dusným.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU