Brašna PCHB protichemická vzor 60 P

Charakteristika
Brašna protichemická PCHB vzor 60P je určená na odmorenie a dezaktiváciu osôb a osobného výstroja a výzbroje zasiahnutých otravnými látkami.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU