Obrnený transportér BRDM-2rch

Charakteristika
Obrnený transportér BRDM-2rch je pancierované, dvojnápravové, kolesové, obojživelné vozidlo, s benzínovým motorom GAZ-41 o výkone 103 kW, s veľmi dobrou priechodnosťou a manévrovacou schopnosťou na ceste aj v teréne. BRDM-2 je určené na nepretržité zisťovanie a meranie úrovne radiácie v teréne, zisťovanie otravných látok v ovzduší na technike a v teréne. Na vyznačovanie zamorených priestorov, signalizáciu zamorenia, odberu zamorených vzoriek a určením súradníc stanoviska vozidla. Jeho základnú špeciálnu výbavu tvoria prostriedky na vykonávanie radiačného a chemického prieskumu, röntgenometer DP-3b, intenzimeter IT-65, automatický signalizátor otravných látok GSP-11 alebo GSA-12, chemický preukazník CHP-71, súprava preukazníkových tyčiniek k PPCHR a CHP-71, vytyčovacie prostriedky a prostriedky špeciálnej očisty (súprava pre špeciálnu očistu DK-4b). Zbraňový systém BRDM-2ch tvorí 7,62 mm tankový guľomet PKT. Finálnu výrobu BRDM-2ch v kooperácii s ďalšími podnikmi zabezpečoval až do roku 1987 závod GAZ v bývalom Sovietskom zväze. BRDM-2ch boli do výzbroje ČSĽA zavedené v roku 1975 ako náhrada za zastaravajúce OT-65CH a OT-65CHV. V rokoch 1976 až 1985 prevzala ČSĽA celkom 439 kusov BRDM-2ch. Organizačne boli vozidlá začlenené do čiat radiačného a chemického prieskumu vševojskových divízií, útvarov chemického vojska a útvarov raketového vojska a delostrelectva. V januári 1993 zaradila časť transportérov BRDM-2ch do svojej výzbroje aj Armáda SR.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU