Odznak Československý partizán

Charakteristika
Zriadený bol vládnym nariadením č. 621 zo dňa 9. augusta 1946, pričom bol určený pre všetkých československých partizánov (tí museli pre získanie odznaku splniť podmienky stanovené v § 1 zákona č. 34 Sb. zo dňa 14. februára 1946, ktorým sa špecifikoval a vymedzoval pojem „československý partizán“) ako pripomienka ich neoceniteľného boja za oslobodenie Československej republiky. Odznakom však mohli byť vyznamenávaní aj tí cudzí štátni príslušníci, ktorí boli súčasťou československých partizánskych jednotiek bojujúcich proti nepriateľovi na československom území. Autorom výtvarného návrhu bol akademický sochár profesor Josef Malejovský. Jeho výroba prebiehala v dvoch veľkostiach (50 mm odznak pre rovnošatu a 25 mm miniatúra na ihle pre civilný odev) predovšetkým v kremnickej mincovni. Všetky záležitosti ohľadne tohto odznaku spravovalo Federálne ministerstvo národnej obrany Československej republiky.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU