O nás

Vojenské historické múzeum (VHM) Piešťany: je súčasťou VHÚ Bratislava, ktorý bol zriadený rozkazom MO SR č. 27 zo dňa 26. 4. 1994. VHM bolo zaregistrované na Ministerstve kultúry SR v roku 1998 registračnou listinou MK 2156/90-400. Pôvodne sídlilo v Trenčíne, v roku 2004 bolo presťahované do Piešťan.

Poslaním múzea je: pestovanie národného historického vedomia a hrdosti k vlastnej štátnosti, úcte k vojenským tradíciám slovenského národa a prezentácii rezortu Ministerstva obrany a Ozbrojených síl SR širokej verejnosti.

Odborné zameranie a špecializácia múzea: v zmysle registračnej listiny a ustanovení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je ako celoštátne špecializované múzeum vrcholnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti svojej špecializácie. Zároveň je ústredným informačným, metodickým, koordinačným, vzdelávacím centrom pre múzejnú činnosť v oblasti svojej špecializácie.

VHM Piešťany odborne riadi a koordinuje činnosť svojich dvoch múzejných oddelení:

Múzejné oddelenie Piešťany

so stálou expozíciou „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945–1992“

Múzejné oddelenie Svidník

s centrálnou expozíciou „Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914–1945"
VHM v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov plní nasledujúce úlohy:
  • vykonáva vrcholnú zbierkotvornú činnosť v oblasti svojej špecializácie;
  • vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu a zabezpečuje všestrannú ochranu výstavných a depozitárnych priestorov, ako aj objektov, v ktorých sú uložené zbierkové predmety a predmety múzejnej hodnoty;
  • vykonáva odbornú ochranu zbierkových predmetov ich základným ošetrovaním, konzervovaním a reštaurovaním;
  • zabezpečuje preventívnu ochranu a odborné uloženie zbierkových predmetov;
  • zabezpečuje ochranu zbierkových predmetov pri ich premiestňovaní, sprístupňovaní a využívaní;
  • vykonáva kategorizáciu zbierkových predmetov a ich revíziu;
  • poskytuje údaje do centrálnej evidencie zbierkových predmetov;
  • využíva a sprístupňuje zbierkové predmety formou stálych expozícií, dlhodobých a krátkodobých výstav, publikačnej a edičnej činnosti, vzdelávacích aktivít a vedeckovýskumnej činnosti.
VHM registruje k 31. decembru 2019 v zbierkovom fonde 19 813 zbierkových predmetov, zaradených v 22 múzejných zbierkach.

Otváracia doba

Múzejné oddelenie Piešťany

Expozícia VHM Piešťany:

(Žilinska cesta 6545, 921 01 Piešťany)

jún až september:

utorok až nedeľa vstup do múzea: 10.00, 13.00, 15.00 hod.

október až máj (vopred nahlásené skupiny v počte 10 až viac osôb):

utorok až piatok vstup do múzea: 10.00, 13.00 hod.

technická prestávka

12.00 – 13.00 hod.

Múzejné oddelenie Svidník

Expozícia VHM Svidník:

(Bardejovská 14, 089 01 Svidník)

1. máj až 15. október:

utorok až nedeľa: 09.00 až 17.00 hod.

16. október až 30. november a 1. apríl až 30. apríl:

utorok až piatok: 09.00 - 15.00 hod.
sobota až nedeľa: 11.00 - 15.00 hod.

1. december až 31. marec

utorok až piatok: 09.00 - 15.00 hod.
sobota, nedeľa, štátne sviatky: zatvorené

Vyhliadková veža – Dukla:

1. máj až 15. október:
utorok až nedeľa: 09.00 až 17.00 hod.
posledný vstup: 16.30 hod.Múzejné zbierky

Chladné zbrane
Chladné zbrane
Pištole a revolvery
Pištole a revolvery
Pušky, karabíny a ručné protitankové zbrane
Pušky, karabíny a ručné protitankové zbrane
Automatické zbrane
Automatické zbrane
Delostrelecký materiál
Delostrelecký materiál
Tanky a obrnená technika
Tanky a obrnená technika
Letecká technika
Letecká technika
Technika PVO
Technika PVO
Strelivo a náloživo
Strelivo a náloživo
Spojovací materiál
Spojovací materiál
Chemický materiál
Chemický materiál
Ženijný materiál
Ženijný materiál
Automobilová technika
Automobilová technika
Výstrojný materiál
Výstrojný materiál
Rady, vyznamenania, medaily
Rady, vyznamenania, medaily
Bojové zástavy, štandardy, vlajky
Bojové zástavy, štandardy, vlajky
Obrazy a plastiky
Obrazy a plastiky
Proviantný materiál
Proviantný materiál
Rôzny múzejný materiál
Rôzny múzejný materiál
Optický materiál
Optický materiál
Zdravotnícky materiál
Zdravotnícky materiál
Písomnosti
Písomnosti

Kontakty

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV (VHÚ)

Krajná 27, 821 04 Bratislava
tel.: 02/48207703, fax: 02/48207719
E-mail: vhu@vhu.sk

ODBOR VOJENSKO-HISTORICKÝCH VÝSKUMOV VHÚ (ODBOR VHV VHÚ)

Krajná 27, 821 04 Bratislava
tel.: 02/48207713
E-mail: ovhv@vhu.sk

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ARCHÍV (VHA)

Krajná 27, 821 04 Bratislava
tel./fax: 02/48207720; 0960 319 020
E-mail: vha@vhu.sk

VOJENSKÉ HISTORICKÉ MÚZEUM (VHM)

Orviská cesta LDS-F-6, 921 01 Piešťany
tel.: 033/7913804, fax: 033/7913854
E-mail: vhmpiestany@vhu.sk

MÚZEJNÉ ODDELENIE SVIDNÍK VHM

Bardejovská 14, 089 01 Svidník
tel.: 054/7521398, fax: 054/7521506
E-mail: vhmsvidnik@vhu.sk

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU